Special Instruction:

To read these files you will require "PDF Reader Software". If you don't have it,
please download this from the link has given here:  "FREE  PDF  READER"


 

Hikayat-e-Sahaba in Urdu
A collection of stories of the companions of the Prophet Muhammad (pbuh)
The Stories of Sahaba - Life (Lives) of Sahabah (RA), Taken from Fazail-e-Amal
by Shaikhul Hadith (Hadees) Maulana Muhammad Zakariyya Kandhlawi

Hazrat Hanzalah (RA) Ko Nifaq
Ka Dar
(Chapter 02)

Hazrat Umar Farooq (RA) Ki Halat
(Chapter 02)

Sahabah (RA) Ka Piyas Se Marna
(Chapter 06)

Hazrat Abu Bakr Siddique (RA) Ka
Baitul Maal Se Wazeefa
  (Chapter 03)

Hazrat Bilal (RA) Ka Huzur (Saw) Ke
Liye Mushrik Se Qarz Laina
 (Chapter 03)

Hazrat Fatima (RA) Ke Gharelu Halaat
(Tasbih Fatimah)  [Chapter 10]

Sariyatul Amber Mein Faqar Ki Halat
(Chapter 03)

Hazrat Umar Farooq (RA) Ka
Baitul Maal Se Wazeefa
  (Chapter 03)

Aik Ansari Ka Namaz Mein Teer Khana
(Chapter 05)

Sahabah (RA) Ka Namaz Ke Waqt
Foran Dukanein Band Karna
(Chapter 05)

Hazrat Abu Bakr, Ibne Zubair Wa Ali
(RA) Ki Namazon Ka Haal
(Chapter 05)

Hazrat Hamza (RA) Ka Kafan
(Chapter 06)

Hazrat Abu Zar (RA) Ka Apne Khadim
Ko Tambiya Karna
(Chapter 06)

Sulah Hudaibiya Aur Abu Jandal Aur
Abu Basir (RA) Ka Qissa
(Chapter 01)

Hazrat Bilal Habshi (RA) Ka Islam
Aur Masaib
  (Chapter 01)

Hazrat Khabbab Bin Al-Arat (RA)
Ki Taklifein
  (Chapter 01)

Musalmano Ki Habsha Ki Hijrat Aur
Shib Abi Talib Mein Qaid Hona
  (Chp.01)

Sahabi (RA) Ka Mehmaan Ki Khatir
Chiragh Bujha Daina
  (Chapter 06)

Aik Sahabi (RA) Ka Zakat Mein
Ount Daina
  (Chapter 06)

Hazraat Shaikheen (RA) Ka Sadqay
Mein Muqabla
  (Chapter 06)

Uhad Ki Ladai / Larai Mein Hazrat
Ali (RA) Ki Bahaduri
  (Chapter 07)

Hazrat Umar (RA) Ki Hijrat Ki Shan
(Chapter 07)

Ghazwa-e-Mu'tah Ka Qissa
(Chapter 07)

Hazrat Umar (RA) Ke Wusat
Talab Karne Par Tanbiya
  (Chapter 03)

Hazrat Abu Huraira (RA) Ka Bhook
Mein Masla Daryaft Karna
  (Chapter 03)

Umar Bin Abdul Aziz (RA) Ka Hajjaj Ke
Hakim Ko Hakim Na Banana
  (Chp. 04)

Hazrat Abu Bakr (RA) Ka Aik Kaahan
Ke Khane Se Qay Karna
  (Chapter 04)

Hazrat Umar (RA) Ka Apni Biwi Ko
Mushk Tolne Daine Se Inkaar
  (Chp. 04)

Abu Talha (RA) Ka Namaz Mein Khayal
Aajane Se Bagh Waqf Karna
 (Chapter 05)

Hazrat Khubaib (RA) Ka Qatal (Shahadat)
Ke Waqt Namaz Parhna
 (Chapter 05)

Hazrat Abu Bakr (RA) Ka Ahadees
Ke Majmua Ko Jala Daina
  (Chapter 08)

Huzaifa (RA) Ka Ehtemam-e-Fitan
(Chapter 08)

Hazrat Ibne Masood (RA) Ki Ihtiyat
Riwayat-e-Hadees Mein
  (Chapter 08)

Ansari (RA) Ka Makan Ko Gira Daina
(Chapter 09)

Hazrat Abdullah Ibn-e-Umar (RA) Ka
Apne Baite Se Na Bolna
  (Chapter 09)

 

 

 


Hamara  Saath  Dijiye:
Aik website chalana aisa hai jaise aik idare ko chalana. Hamari koshish yeh hai ke hum aap sab ko mustaqil
achi service daitein rahein jis ke liye bahot ma'ali wasail ki zaroorat hoti hai. Hamein umeed hai ke aap sab
log jis qadar ho sake hamara saath Ma'ali Torpe Bhi diya karenge. Humse ra'abtai ka pata hai: www_alkalam_pk@yahoo.com   ya is cell number par phone kijiye:
0333/0321-206 23 24


Previous ....  [03]  .... Next


[Back to Homepage]